5 April 2011

foto ricordo

with my old housemates: Arancia & Schizzetto
P
adova, Italy, 2011